1. Uw relatie met BVBA Eyckmans banket.

1.1 De bestellingen, leveringen en betalingen via onze Webshop noemen we verder de ‘Services’. Deze Services zijn onderhevig aan de algemene verkoopsvoorwaarden en vormen een juridische overeenkomst tussen u en BVBA Eyckmans banket. BVBA Eyckmans banket heeft als maatschappelijke zetel Statiestraat 62 A, 2400 Mol, België. BTW nummer: BE 0477 289 983. E-mailadres: bakkerijeyckmans@gmail.com, telefoonnummer: 014 31 26 88.

1.2 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met Bakkerij Eyckmans, zijn op uw overeenkomst met Bakkerij Eyckmans altijd ten minste de bepalingen en verkoopsvoorwaarden uit dit document van toepassing.

1.3 Deze algemene verkoopsvoorwaarden vormen een bindende overeenkomst tussen u en Bakkerij Eyckmans met betrekking tot uw bestellingen, leveringen en betalingen. Lees deze algemene verkoopsvoorwaarden daarom aandachtig door. Deze juridische overeenkomst wordt hierna aangeduid als de ‘Voorwaarden’.

2. De Voorwaarden accepteren

2.1 U kunt de Services pas gebruiken nadat u heeft ingestemd met de Voorwaarden. Als u de Voorwaarden niet accepteert, kunt u geen gebruik maken van de Services.

2.2 U kunt de Voorwaarden accepteren door te klikken om de Voorwaarden te accepteren, deze optie is door Bakkerij Eyckmans beschikbaar gesteld in de gebruikersinterface van een Service.

3. Aanbiedingen, prijzen, afbeeldingen producten

3.1 Aanbiedingen door en prijzen van Bakkerij Eyckmans zijn vrijblijvend. De prijzen van de webshop kunnen afwijken van de prijzen in het verkooppunt (1.1). Bakkerij Eyckmans accepteert geen aansprakelijkheid voor typ- of drukfouten.

3.2 Alle foto’s op onze webshop zijn met de grootste zorg gemaakt maar blijven louter indicatief met als doel uw keuze te vergemakkelijken. De effectief geleverde producten kunnen derhalve mogelijk visueel afwijken.

3.3 Bakkerij Eyckmans behoudt het recht om wijzigingen in kostprijzen, valutakoersen of (wettelijke) voorschriften door te rekenen.

3.4 Alle geldende prijzen zijn steeds prijzen inclusief BTW en exclusief eventuele betaalkosten en/of leveringskosten.

4. Bestellingen

4.1 Een overeenkomst komt tot stand door de aanvaarding van een bestelling door Bakkerij Eyckmans. Bestellingen dienen te worden geplaatst 24 uur voor de dag en tijdstip van afhaling. Bv: u wil een taart op woensdag afhalen om 14 uur, dan moet u uw bestelling plaatsen ten laatste op dinsdag om 13 uur. Op de dag zelf is het enkel mogelijk telefonisch of in de winkel te bestellen.

4.2 Bakkerij Eyckmans behoudt het recht om bestellingen zonder opgave van reden te weigeren, dan wel voorwaarden daaraan te verbinden.

4.3 Bakkerij Eyckmans kan u ten alle tijde telefonisch of via e-mail contacteren met de vraag uw bestelling schriftelijk te bevestigen of aan te passen.

5. Leveringen

5.1 Bakkerij Eyckmans levert de via de Webshop bestelde goederen enkel af in haar verkooppunt (zie 1.1 ) waar ze door u zullen worden afgehaald op de voorziene dag tijdens onze openingsuren en rond het beloofde tijdstip van afhaling.

5.2 De bestelde goederen worden bij de levering door u nagezien op kwaliteit en correctheid.

5.3 Enkel de ontbijtmanden worden aan huis geleverd. De ontbijtmanden kunnen besteld worden tot donderdag 15 uur en worden dan op zaterdag of zondag, naargelang de keuze van de klant, aan huis geleverd tussen 8 uur en 10 uur. Leveringen binnen de gemeente Mol worden gratis uitgevoerd. Leveringen in Dessel, Balen of Geel worden gratis uitgevoerd bij een bestelling van minstens €30. Bij een bestelling van minder dan €30, zal er, behalve voor leveringen in Mol, een leveringskost van €5 aangerekend worden.

6. Betalingen

6.1 Bakkerij Eyckmans accepteert betalingen via Bancontact, KBC online, Belfius Direct en ING banking.

6.2 Het risico van de goederen gaat over van Bakkerij Eyckmans naar u zodra de aflevering gebeurde. De eigendom zelf gaat evenwel pas over naar u na ontvangst van de betaling.

7. Herroeping en retourbeleid

7.1 U mag het contract herroepen om welke reden dan ook en zonder opgave daarvan. U kunt uw herroepingsrecht uitoefenen mits Bakkerij Eyckmans hiervan per e-mail (bakkerijeyckmans@gmail.com) op de hoogte wordt gesteld, binnen 14 dagen na:
de dag waarop u het product fysiek hebt ontvangen;
de dag waarop u het laatste product fysiek hebt ontvangen indien u in dezelfde bestelling meerdere goederen heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd;
de dag waarop u het laatste zending of het laatste onderdeel fysiek hebt ontvangen indien de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen.

7.2 U brengt de producten onverwijld en in elk geval binnen 10 dagen na de dag waarop u uw beslissing om het contract te herroepen overeenkomstig artikel 7.1 heeft meegedeeld, terug. De termijn is in acht genomen wanneer u de producten terugstuurt voordat de termijn van 10 dagen is verstreken.

7.3 In geval van herroeping zal de prijs van de producten volledig aan u worden terugbetaald als de geretourneerde producten allen in de originele verpakking worden teruggestuurd. De kosten van het terugzenden zijn steeds volledig te uwen laste.

7.4 Als het product gebreken vertoont, mag u dit melden en het product retourneren conform de wijze en termijnen vermeld in punt 7.1 en 7.2. Bakkerij Eyckmans biedt u naar uw keuze vermeld op het contactformulier een nieuw product aan of uw geld terug.

7.5 Retourzendingen dienen te gebeuren aan het adres van de vennootschapszetel van Bakkerij Eyckmans, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders gevraagd.

7.6 Wanneer u een product aan Bakkerij Eyckmans retourneert, o.w.v. herroeping dan wel gebreken aan het product, moet u het contactformulier, dat op de pagina www.bakkerijeyckmans.be/contact te vinden is, ingevuld doorsturen.

7.7 Wanneer u een product aan ons retourneert, o.w.v. herroeping, dan wel gebreken aan het product, zal Bakkerij Eyckmans het geretourneerde product controleren en u binnen een redelijke termijn per e-mail op de hoogte stellen van de eventuele terugbetaling.

7.8 Terugbetalingen gebeuren onder gebruikmaking van hetzelfde betaalmiddel als hetgeen door u tijdens de oorspronkelijke transactie werd gebruikt, tenzij u uitdrukkelijk met een ander betaalmiddel heeft ingestemd en met dien verstande dat u als gevolg van zulke terugbetaling geen kosten heeft. Het verschuldigde bedrag wordt zo snel mogelijk verwerkt en in ieder geval binnen 30 dagen nadat we uw melding inzake uitoefening van uw herroepingsrecht ontvingen of nadat Bakkerij Eyckmans u per e-mail heeft laten weten dat u recht hebt op terugbetaling voor het product met gebreken en nadat we alle producten retour ontvangen hebben.

7.9 Als u niet handelt conform punt 7.1, 7.2 en 7.3, hebt u geen recht op herroeping of het doen gelden van klachten voor gebreken. In voorkomend geval kan er uiteraard ook geen sprake zijn van terugbetaling of vervanging van de producten.

7.10 Deze regeling geldt niet voor goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid. Partijen aanvaarden dat alle goederen die onder meer melk gerelateerde producten, graanproducten, vleesproducten of eieren betreffen onder deze uitzonderingsregeling vallen en waarop derhalve het herroepingsrecht niet geldt.

8. Aansprakelijkheid

8.1 Bakkerij Eyckmans is niet aansprakelijk voor schade, die niet aan opzet of grove schuld van Bakkerij Eyckmans is toe te rekenen dan wel ontstaan is door omstandigheden die niet voor risico van Bakkerij Eyckmans komen.

8.2 Bakkerij Eyckmans draagt geen verantwoordelijkheid voor informatie, foto’s, folders en andere vormen van voorlichtingsmaterialen voor zover ze onder de verantwoordelijkheid van derden zijn uitgegeven.

8.3 Voor handelingen en/of tekortkomingen van derden draagt Bakkerij Eyckmans eveneens geen verantwoordelijkheid.

8.4 Bakkerij Eyckmans is niet aansprakelijk voor misverstaan, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel.

8.5 Aansprakelijkheid voor schade waartegen u reeds bent verzekerd wordt ten alle tijden door Bakkerij Eyckmans uitgesloten.

8.6 Aansprakelijkheid voor schade die door Bakkerij Eyckmans is toe te rekenen beperkt zich tot het bedrag van de bestelling of hoogstens tot het bedrag waartoe Bakkerij Eyckmans verzekerd is.

9. Wijzigingen van de Voorwaarden

9.1 Bakkerij Eyckmans kan de Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. Als er wijzigingen worden doorgevoerd, zal Bakkerij Eyckmans via de Webshop een nieuwe versie van de Voorwaarden beschikbaar stellen.

9.2 U begrijpt en stemt ermee in dat, indien u de Services gebruikt na de datum waarop de Voorwaarden zijn gewijzigd, Bakkerij Eyckmans dit gebruik zal beschouwen als aanvaarding van de aangepaste Voorwaarden.

9.3 U begrijpt en stemt ermee in dat Bakkerij Eyckmans eventueel uw goedkeuring ter aanvaarding van de Voorwaarden expliciet opnieuw kan vragen via onze Webshop. In dit geval kunnen de Services voor u ontoegankelijk blijven zolang u uw goedkeuring niet heeft gegeven.

10. Algemene juridische voorwaarden

10.1 U stemt ermee in dat, indien Bakkerij Eyckmans geen wettelijke rechten of rechtsmiddelen uitoefent of afdwingt die zijn opgenomen in de Voorwaarden (of die Bakkerij Eyckmans volgens de wet tot zijn beschikking heeft), dit niet als officiële afstandsverklaring van de rechten van Bakkerij Eyckmans kan worden beschouwd, en dat die rechten of rechtsmiddelen nog steeds ter beschikking van Bakkerij Eyckmans staan.

10.2 Indien een bevoegde rechter oordeelt dat een bepaling van deze Voorwaarden nietig is, wordt die bepaling uit de Voorwaarden verwijderd zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtsgeldigheid van de overige Voorwaarden. De overige bepalingen van de Voorwaarden blijven onverminderd van kracht en afdwingbaar.

10.3 Op de Algemene verkoopsvoorwaarden en uw relatie met Bakkerij Eyckmans krachtens de Voorwaarden is het Belgisch recht van toepassing, waarbij geen gehoor wordt gegeven aan de bepalingen aangaande conflicterende wetten. U en Bakkerij Eyckmans gaan ermee akkoord zich te onderwerpen aan de rechtspraak van de bevoegde rechtbanken in België voor het oplossen van enige juridische kwesties die voortvloeien uit de Voorwaarden. Op basis van de Algemene voorwaarden is de rechtbank van Turnhout exclusief bevoegd bij geschillen.

10.4 Bij buitenechtelijke regeling van het geschil is de Consumentenombudsdienst van de Federale overheid bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit. U kunt de consumentenombudsdienst bereiken via www.consumentenombudsdienst.be. Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter kunt u bovendien beroep doen op het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie via ec.europa.eu/odr.

GDPR

Via deze privacy policy informeert BVBA Eyckmans banket u over de wijze waarop binnen onze organisatie omgegaan wordt met uw persoonsgegevens. Wij respecteren uw privacy en houden ons aan de regels die de GDPR stelt. Met het verstrekken van uw gegevens gaat u akkoord met onze privacy statement. Onze medewerkers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Welke gegevens worden verwerkt?

Bakkerij Eyckmans verwerkt en verzamelt de persoonsgegevens die we van u ontvangen. Het gaat hierbij om gegevens die we ontvangen en nodig hebben bij het verwerken van uw bestelling zoals onder andere uw gegevens, telefoonnummers, email adressen en indien van toepassing factuurgegevens.
Voor welke doeleinden worden uw gegevens verwerkt?
Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Een persoonlijk en/of bedrijfsaccount aan te maken
  • Het verwerken van uw bestelling
  • De administratieve afhandeling en financiële administratie van uw bestelling
  • Om te voldoen aan wet- en regelgeving

Inzage in uw gegevens

U heeft te allen tijde de mogelijkheid en het recht op inzage van uw gegevens door online in te loggen met uw inloggegevens. In de winkel kunt u aan de zaakvoerder, I. Eyckmans, vragen voor inzage daar de persoonsgegevens in ons kassasysteem staan.

Bezoekgegevens website

BVBA Eyckmans banket bewaart geen gegevens en maakt geen gebruik van cookies als u onze website bezoekt.

Delen of verkopen van gegevens

BVBA Eyckmans banket deelt of verkoopt geen gegevens aan derden.

Beveiliging en bewaartermijn

Uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen misbruik en toegang door ongeautoriseerde personen via de huidige gebruikelijke technieken. Bakkerij Eyckmans bewaart uw persoonsgegevens zo lang als noodzakelijk voor eerder aangegeven doeleinden of zo lang als de wet dat voorschrijft. Bakkerij Eyckmans mag de persoonsgegevens langer bewaren indien er omstandigheden zijn die daartoe aanleiding geven.
Recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt daartoe een gespecificeerd verzoek tot BVBA Eyckmans te richten door een e-mail te sturen naar bakkerijeyckmans@gmail.com, onder vermelding van uw naam en adres. In geval van een verzoek tot verwijdering zal BVBA Eyckmans banket de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.

Datalek

Een datalek wordt gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens als het leidt tot een aanzienlijke kans op ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van persoonsgegevens, of als het ernstige nadelige gevolgen heeft voor de bescherming van persoonsgegevens. Het datalek wordt ook gemeld aan de betrokkene(n) indien het waarschijnlijk ongunstige gevolgen zal hebben voor diens organisatie of persoonlijke levenssfeer.

Wijzigingen

Deze Privacy Policy kan gewijzigd worden door BVBA Eyckmans banket. Dit zal vermeld worden op onze website, www.bakkerijeyckmans.be. Deze Privacy Policy is het laatst gewijzigd 30 april 2020.